תקנון ותנאי שימוש

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר הזמנות  סוכן 24 און ליין   שיווק האתר (להלן "האתר"), אתר זה מנוהל על ידי מפעיל האתר רומן מושייב.3059292185

שירות לקוחות:  

באתר זה מופעל מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור  בשימושכם באתר, בכל שאלה שנתקלתם, בעיה כלשהי, הערה וכל הוגע לאתר ניתן לפנות לטלפון שמספרו 0526557699, נשמח לעמוד לשירותכם.

האתר עוסק במכירת מוצרי קוסמטיקה שבתחום היופי על ידי מוצרים אשר מפורסמים באתר באמצעות אתרי פרסום אחרים העוסקים בתחום (להלן" אתרי פרסום") המוצרים הנמכרים באתר כגון -  טיפוח שיער, ציפורניים, קוסמטיקה, ואיפור (להלן "מוצרי טיפוח"), הנכם יכולים לבצע הזמנות במגוון מוצרי טיפוח אשר מאשר מופיעים באתר .   

תקנון האתר :

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך  (להלן: "המזמין")  ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.  

קרא תקנון זה במלואו ובעיון וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר כי קראתם את תקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל ההוראותיו של התקנון.

שינוי בתקנון :

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י מפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות או תביעות כלפי  האתר, בגין עדכון או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים הזמנות באתר לקרוא את התקנון.

הפסקת פעילות האתר :

האתר, רשאי לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת, את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

האתר הנו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הנה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

כשירות לרכישה באתר :

הזכות להשתמש בהליך רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיה לכל איש שמלאו לו  18 שנים, ברשות המזמין חשבון בנק פעיל  והמחזיק באמצעי תשלום תקף.

מחירים :מניעת רכישת מוצרים ו/או ביטול הזמנה :

למרות האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר ו/או למנוע גישה למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

פרטיות :

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון.

מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.

רכישת מוצרים ואספקתם :

רכישת מוצרים ואספקתם באתר תתבצע לפי מדיניותם של אתרי הפרסום באתר, כמו כן אתרי הפרסום יקבעו את אזור פעילותם לאספקת המוצר, אופן התשלום בגין המוצר, ביטול העסקה והחזרת המוצר.

מובהר בזאת כי האתר אינו מבצע את ההזמנה באתר וכי אספקת המוצר לא נעשית על ידו וכי לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר על ידי אתרי פרסום באתר.  

אחריות המוצרים :

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים הין התמונות המוצגו באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 במידה ותינתן אחיות בגין המוצר האחראיות תינתן על ידי אתרי פרסום המפרסמים באתר, האתר אינו נותן אחראיות בגין מוצרים הנמכרים על ידי אתרי פרסום באתר.

 לכל שאלה בעניין אחריות המוצר יש לפנות לאתרי הפרסום באתר במידה ובאתרי פרסום אין הבהרה לעניין זה.

המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי מלאי קיים. האתר שומר   לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

כמו כן מובהר בזאת כי האתר ו/או מפעילו אינו מנפיק תעודות אחריות.

המזמין מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כנגד האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם למוצר בשל טיפול שגוי במוצר על ידי המזמין או בניגוד להוראות השימוש במוצר שניתנת על ידי אתרי פרסום.       

החזרת מוצר :

מובהר בזאת, כי על המזמין בלבד מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו.

מובהר בזאת שהאתר אינו אחראי להחזרת המוצר ו/או זיכוי כספי למוצר שנרכש ולמזמין לא תהיה טענה כלשהי או דרישה כנגד האתר ו/או מפעילו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

אפשרות להחזרת המוצר תתבצע מול אתרי פרסום באתר בלבד ובתיאום עמם.

אופן הצגת המוצרים:

אופן הצגת המוצרים באתר ו/או תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן תמונות להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר. אתרי הפרסום המפרסמים באתר ומוצריהם ו/או מחיר המוצר ו/או תמונות המוצר יקבעו על ידי מפעיל האתר ועל פי שיקול דעתו ויתעדכנו מעת לעת.

שינוי ברשימת המוצרים :

המוצרים המופיעים באתר ניתנים לשינוי כמו כן ניתן להחליפם ו/או הוספת מוצרים אחרים ו/או ניתן להוציאם מרשימת המוצרים כלל והכל על פי שיקול דעתו של מפעיל האתר.   

מחירי המוצרים :

מחיר המוצר יופיע באתרי פרסום המפרסמים באתר. מובהר בזאת, כי האתר רשאי לשנות את מחיר המוצר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי מחיר המוצר לא כולל מס ערך מוסף (מע"מ).  

ביטול ושינוי הזמנה:

החזרת המוצר ו/או ביטול ו/או שינוי הזמנה על ידי המזמין תהיה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 ו/או בכפוף למדיניות האתרים המפרסמים באתר, כפי שתקבע מעת לעת.

מובהר בזאת כי, ביטול ו/או שינוי הזמנה תתבצע מול אתרי פרסום המפרסמים באתר בלבד לפי מדיניותם ודרישתם בלבד, וזאת הובא לידיעתו של המזמין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלשהי לביטול ו/או שינוי ההזמנה מול האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

מובהר בזאת למזמין כי האתר יהא רשאי מיזמתו לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה וזאת משיקוליו האישיים והתנהלות מול אתרים המפרסמים באתר. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

מבצעי מכירות:

האתר יפרסם מעת לעת מוצרים המוצעים במחירי מבצע אשר מוצעים על ידי אתרי פרסום. ולמזמין לא תהיה טענה כלשהי לאתר ו/או מפעיל האתר לגבי המבצע, לרבות מחיר המצבע ותוקפו שפורסם באתר על ידי אתרי פרסום באתר.    

מבצעי האתר יהיו בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמא המלאי (לפי המוקדם מביניהם) והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המצבע. מחירי המבצע נכונים ליום ההזמנה בלבד.

אחריות:

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין באתר ו/או אתרי פרסום באתר במישורן או בעקיפין. מובהר בזאת למזמין, כי האתר ו/או מפעיל האתר אינו מוכר ו/או את המוצרים אינו מספק את המוצרים ואינו נותן אחראיות על המוצרים הנרכשים באמצעות אתרי פרסום באתר. למען הסר ספק מובהר, במידה ותינתן אחראיות כלשהי בגין המוצר הנמכר באתר, האחריות ניתנת על ידי אתרי פרסום באתר בלבד בהתאם להוראותיהם.    

האתר ו/או מפעיל האתר אינו אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר ו/או באתרי פרסום באתר.

המידע בגין המוצרים המופיעים באתר הינו מידע מיצרני המוצרים המתעדכנים באתר על ידי אתרי פרסום באתר, לכן אין האתר ו/או מפעיל האתר אחראי על מידע זה.

יובהר כי, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר  אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

פרטיות:

הסכמתך להשתמש באתר  מאשרת להיכלל במאגר מידע של לקוחות האתר. האתר  ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר למכירת מוצרים באתר.

במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע של האתר, יהא עליכם להודיע על כך לאתר בכתב בהתאם להוראות כל דין.    

האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

מובהר בזאת כי האתר יהיה רשאי להשתמש במידע שמסרת לפי ראות עיניו בהתאם לתקנון זה וכל דין.

קניין רוחני:

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לאתר.

זכויות הקניין הרוחני של האתר לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.

האתר שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל.

סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

שעות הפעילות באתר:

הזמנה באתר הינה "24 שעות ביממה", וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הנן כדלקמן: ימים א' - ה' 9:00 עד 17:00, יום ו' וערבי חג: 8:00 – 13:00.  

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של האתר